Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gręboszowie

§1
Postanowienia ogólne

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie zwana dalej „Biblioteką” działa na
podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2018 poz 574) oraz
Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy w Gręboszowie, służąc rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
2. Udostępnianie zbiorów i usług w Bibliotece jest ogólnie dostępne i odbywa się według
zasad określonych niniejszym Regulaminem.
3. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji w formie materiałów
i dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych.
4. Do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych (wypożyczalni) uprawnieni są
użytkownicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu do Biblioteki.
5. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych (czytelni) oraz stanowisk komputerowych
w Bibliotece, uprawnieni są użytkownicy po dokonaniu przez pracownika Biblioteki
wpisu do rejestru odwiedzin. Załącznik numer 3 i 4.
6. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są
wyłącznie do celów statutowych i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016
poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we.
7. Biblioteka, na pisemny wniosek Użytkownika, może usunąć jego dane z Bazy
Użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do
Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu. Wzór wniosku w Załączniku numer 2.
8. Biblioteka oferuje Użytkownikom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub starszym
zamieszkałym w gminie Gręboszów, bezpłatną usługę „Książka do domu”. Książki
dostarczane są przez bibliotekarza.

§2
Zasady rejestracji czytelników Biblioteki

W celu uzyskania możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych należy:
a) okazać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL;
b) wypełnić kartę zapisu, poświadczyć podpisem prawidłowość danych i zapoznać się
z Regulaminem. Wzór karty w Załączniku numer 1;
c) za niepełnoletniego Użytkownika do 13 roku życia odpowiada i podpisuje kartę zapisu
rodzic lub opiekun prawny;
d) obcokrajowcy zapisywani są na podstawie karty stałego pobytu lub paszportu.
2. Użytkownik zobowiązany jest informować Bibliotekę o wszelkich zmianach w danych
osobowych to jest: nazwisko, adres zamieszkania i korespondencji.

§3
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

1. Przy wypożyczaniu pozycji księgozbioru przez Użytkowników Biblioteki obowiązuje
wolny dostęp do półek, z wyjątkiem pozycji księgozbioru podręcznego. Czasopisma
bieżące wypożycza się dzień po ich wpłynięciu do Biblioteki na podstawie zapisu
w Rejestrze wypożyczeni czasopism, którego dokonuje pracownik Biblioteki. Załącznik
nr 5.
2. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji, tj. 5 woluminów, 5 tytułów książki
mówionej, 5 czasopism. Wyjątek stanowi literatura dla dzieci (poziom I i II), gdzie
wypożyczyć można 10 woluminów.
4. Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać prolongowany, jeżeli nie ma na nią
zapotrzebowania ze strony innych użytkowników Biblioteki. Prolongata nie zostanie
udzielona, gdy w dniu zgłaszania prośby o prolongatę użytkownik nie zwrócił w terminie
innych materiałów bibliotecznych lub ma nieuregulowane inne zobowiązania wobec
Biblioteki. Prośbę o prolongatę należy zgłosić najpóźniej w dniu terminu zwrotu
wypożyczonej pozycji.
5. Użytkownik Biblioteki może otrzymać zgodę na prolongatę każdej wypożyczonej pozycji
maksymalnie trzykrotnie.
6. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 2 termin zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje
stanowią pozycje szczególnie poszukiwane.
7. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o mijającym terminie zwrotu
wypożyczonych materiałów.
8. Biblioteka umożliwia zamówienie oraz rezerwacje zbiorów, które można zgłosić
osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną.
9. Zarezerwowaną książkę należy odebrać w terminie 14 dni od dnia przekazania przez
Bibliotekę informacji o możliwości odbioru, w przeciwnym razie zostanie ona
udostępniona innym użytkownikom.
10. Użytkownikom przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych materiałów
bibliotecznych, Biblioteka wysyła upomnienia na ich koszt pocztą tradycyjną, e-mailową
lub telefonicznie.
11. Jeżeli Użytkownik Biblioteki mimo upomnień odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych
opłat, Biblioteka jest uprawniona dochodzić swych roszczeń na drodze określonej
przepisami prawa.

§ 4
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu

1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w czytelni lub innych pomieszczeniach
do tego wyznaczonych za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu po zarejestrowaniu w rejestrze
odwiedzin Czytelni. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki. Załącznik nr 3.
3. Z czasopism w wypożyczalniach można korzystać dowolnie w wyznaczonych do tego
miejscach. Korzystanie z czasopism rejestruje pracownik Biblioteki.
4. Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na
użytek własny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, jedynie na terenie
Biblioteki.
5. Użytkownik chwilowo opuszczający czytelnię lub po wykorzystaniu materiałów
zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione materiały w wyznaczonym miejscu.

§ 5
Poszanowanie zbiorów bibliotecznych

1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych
materiałów bibliotecznych.
2. Użytkownik w chwili wypożyczania lub udostępniania mu materiałów bibliotecznych
winien zwrócić uwagę na ich stan. Wszelkie zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie
zgłosić pracownikowi Biblioteki.
3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada Użytkownik.
W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej
z następujących form:
a) Dostarczenia książki tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania
tożsamej lub późniejszej;
b) Dostarczenia książki o innym tytule z tej samej dziedziny o wartości odpowiadającej
co najmniej dwukrotnej wartości ceny rynkowej;
c) Uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada dwukrotnej cenie rynkowej.
5. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub
trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia
pozycji nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.
6. Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki,
Użytkownik nie nabywa własności do niezwróconych materiałów bibliotecznych.

§6
Korzystanie z komputerów, Internetu i Wi-Fi

1. Korzystając z komputerów i Internetu należy dokonać wpisu w rejestrze odwiedzin
czytelni komputerowej. Wpisu dokonuje Bibliotekarz i wyznacza stanowisko
komputerowe oraz udostępnia hasło. Załącznik nr 4.
2. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy celom
edukacyjnym, informacyjnym oraz rozrywkowym. Sprzęt nie może być wykorzystywany
przez Użytkowników do prowadzenia działalności zarobkowej.
3. Korzystanie ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu i Wi-Fi jest
bezpłatne.
4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas
nieprzekraczający 1 godziny. Czas korzystania może być przedłużony w miarę
dostępności sprzętu komputerowego.
5. Zasady dotyczące nieodpłatnego korzystania ze stanowiska komputerowego określa
pracownik Biblioteki.
6. Użytkownik korzystający za sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu
ponosi odpowiedzialność za własne prace. Dane pozostawione na dysku komputera są
usuwane.
7. Użytkownik ma prawo do korzystania z własnych dysków przenośnych w celu zgrania na
nie ściągniętych z Internetu materiałów o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.
8. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu
udostępnianego mu komputera, a także za pośrednictwem Internetu. Użytkownik ponosi
odpowiedzialność materialną za straty lub koszty naprawy.
9. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez
czytelników w trakcie pracy przy komputerze.
10. W szczególności pracownik Biblioteki może odmówić czytelnikom możliwości
korzystania z komputera, jeśli uzna, że czytelnicy wykonują czynności niepożądane,
nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.
11. Użytkownikowi zabrania się:
a) Instalowania oprogramowania samodzielnie lub za pomocą kogokolwiek innego,
czynności z tym związane może wykonywać jedynie administrator,
b) Kasowania i zmian lokalizacji plików oraz katalogów znajdujących się na
komputerach,
c) Zmieniania jakichkolwiek ustawień systemowych dotyczących funkcjonowania
komputera np. daty, godziny, układu klawiatury, języka,
d) Resetowania, włączania lub wyłączania komputera bez zgody pracownika Biblioteki,
e) Wykorzystywania Internetu do: przesyłania, zgrywania i udostępniania danych
naruszających prawo, w tym także autorskie oraz powszechnie uznanych za
obsceniczne lub obraźliwe, wyszukiwanie informacji o treściach obrażających uczucia
innych.

§ 7
Zasady uczestnictwa w imprezach

1. Przez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, spotkania autorskie, koncerty,
zajęcia podczas ferii i wakacji, warsztaty artystyczne i literackie oraz inne formy
kulturalno- oświatowe organizowane i współorganizowane przez Bibliotekę.
2. Imprezy organizowane w Bibliotece są bezpłatne.
3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób określony w informacji o imprezie.
4. Liczba uczestników imprezy może być ograniczona. W takich przypadkach decyduje
kolejność zgłoszeń.
5. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez,
składzie kadry dydaktycznej oraz do zmian terminów imprez.
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy.
7. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest w miejscach do tego celu
przeznaczonych w Bibliotece oraz na stronie internetowej.
8. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez
oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Biblioteki wykładowcy.
9. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter
wyłącznie edukacyjny i kulturalny.
10. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych,
edukacyjnych i promocyjno- marketingowych.

§ 8
Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika imprezy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016
poz 922) Biblioteka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza gromadzonych danych
osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.
2. Osoby uczestniczące w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Bibliotekę w celach związanych z uczestnictwem w imprezie.
3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie
wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych,
w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w celach
dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych np. w serwisach
internetowych, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób
trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować działalność Biblioteki, a ich wykorzystywanie w innym
kontekście nie jest dozwolone.
4. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany
przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego
użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do
wynagrodzenia.

§ 9
Przepisy porządkowe

Użytkowników Biblioteki obowiązuje:
a) Wierzchnie okrycie, torby, teczki, bagaże podręczne użytkownik ma przy sobie lub na
wieszaku ale Bibliotekarz nie odpowiada za jego utratę;
b) Zakaz spożywania posiłków oraz napojów w czasie korzystania ze zbiorów
bibliotecznych;
c) Zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz głośnych rozmów;
d) Zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów;
e) Zakaz wprowadzania zwierząt, oprócz psów przewodników;
f) Zabrania się poruszania na terenie Biblioteki na rolkach, wrotkach hulajnogach lub
innych urządzeniach służących do przemieszczania się (nie dotyczy wózków
dziecięcych, inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób
niepełnosprawnych).

§ 10
Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Użytkownicy biblioteki mogą korzystać z wypożyczeni międzybibliotecznych na terenie
całego kraju.
2. Zamówienia będą realizowane na podstawie rewersów składanych przez użytkowników
które Biblioteka kierować będzie do danej biblioteki.
3. Książki lub inne materiały sprowadzone z innych bibliotek mogą być udostępniane tylko
na miejscu przez okres 1 miesiąca.
4. Koszty przesyłki pocztowej oraz kserokopii ponosi zamawiający. Koszt przesyłki według
cennik Poczty Polskiej.
5. Druki rewersów otrzymać można w siedzibie Biblioteki.

§ 11
Skargi i wnioski

1. Skargi i wnioski Użytkownicy mogą zgłaszać do Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Gręboszowie lub osoby, która ją zastępuje.
2. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszający
powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będący w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowujący się głośno
i agresywnie oraz nie przestrzegający podstawowych zasad higieny może być czasowo,
a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Gminnego Centrum
Kultury i Czytelnictwa, a od jego decyzji do właściwej jednostki administracyjnej.
4. Dyrektor ma prawo zamknąć lub ograniczyć godziny pracy Biblioteki z powodu awarii,
remontu, inwentaryzacji zbiorów lub z innych ważnych przyczyn.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje w Bibliotece
2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszegoobsługiwani.
3. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:
Nr 1- Karta zapisu do Biblioteki
Nr 2- Wniosek o usunięcie danych
Nr 3- Wzór rejestru odwiedzin w czytelni
Nr 4- Wzór rejestru odwiedzin w czytelni internetowej
Nr 5- Wzór rejestru wypożyczeni czasopism

Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
Z dniem wejścia w życie Regulaminu tracą moc unormowania dotyczące korzystania ze
zbiorów i usług Biblioteki wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gminnego Centrum
Kultury Nr

Gręboszów, dn. 25.05.2018 r.

Regulamin do pobrania w pliku PDF (do uruchomienia plików niezbędny jest czytnik plików, np Acrobat Reader, program darmowy):